ÖKO-DESIDERAT2020                                                      
Flaga Francji Flaga Hiszpanii Flaga Woch Flaga Portugalii Flaga Rosji  Flaga Bugarii Flaga Danii Flaga Grecji Flaga Finlandii Flaga Norwegii Flaga Wgier Flaga Szwecji
Flaga Sowacji Flaga Turcji Flaga Ukrainy                                                             
                          

Rewolucja Europejskiego Zielonego Ładu 2020 w termoizolacji budynków:

NANOTECHNOLOGICZNE FARBY TERMOIZOLACYJNE BAUTER !Biodegradowalna, przyjazna i bezpieczna dla środowiska. Oparta na składnikach neutralnych dla człowieka.

Zastosowanie powłoki termoizolacyjnej obniża koszty ogrzewania do 40%*, a koszt zużycia energii przez klimatyzacje do 80%*

Mająca zdolność odbijania promieniowania cieplnego (energii cieplnej) do 95 %* w przedziale temperatur -40/+120 stopni C

Nie tworząca szczelnej nieprzepuszczalnej dla powietrza powłoki . przegrody pomalowane  farbą BAUTER „nie pocą się“.

 

Zabezpiecza przed niszczeniem i zużyciem materiałów poprzez ograniczenie ich przemarzania i przegrzewania .

Rozciągłość powłoki sięga 300%! Cecha ta sprawia , że pokrycie powłoka zapobiega uwidacznianiu się mikropęknięć.

 

Powłoka składa się między innymi z cząstek o średnicy 4- 10um ( włos ludzki ) wypełnionych próżnią.

Dostępna w ponad 2500 barw, wybierz tę o której marzysz. Dekoracyjną strukturę uzyskasz sterując dyszą pistoletu.

Więcej :

www.bauter.eu
ECO-DESIDERATUM 2020

-The year 2020 is the beginning of building the New European Deal. The recognition of this new direction must first affect construction and architecture, as well as motorization and energy, because these are the three areas that are most responsible for energy consumption and CO2 emissions. During the World Economic Forum DAVOS 2020 Environmentalists appealed to politicians for urgent action for improvement climate, and German Chancellor Angela Merkel asked everyone for an urgent dialogue
  various social groups in this matter. Established by us in 2019, the ECOLOGY Institute we immediately respond to this request: "So naturally, we already have such an international dialogue in Europe-city, we just established it in 2019 on the 100th anniversary of Weimar BUHAUS, our Institute of 21st Century Eco-Architecture" .
On what
the "substantive public dialogue" proposed by us should be based in EU countries
undertaken since 2020 on the transition to a climate neutral economy?

In our view, its legal basis is ratified by
Poland in 2003 Aarhus Convention on public access to decisions regarding
investments affecting the environment.

Such decisions in the Zgorzelec poviat are undoubtedly issued, for example, issued by the Starosty of Zgorzelec
building permit decisions without taking into account the Environmental Impact Assessment and without any social discussion of the project
contrary to the provisions of art. 20 of the construction law, e.g.
housing estates with high building intensity and underground at
area over 0.5 ha http://oeko-bauhaus.eu/planowanie-przestrzene

Everything also indicates that such incompatible with the currently announced
European Green Deal strategy can
be decisions related to the planned expansion
mine and extension to 2044 concessions for the exploitation of the current technological shape
brown coal mine and Turów power plant. These plans are implementation of the resulting strategy
in 2018 at the Ministry of Energy saying that decisions on this topic should be made
push through in the Local Zoning Plans for
local government level. These plans were created before the announcement on 11/12/2019 of the European strategy
Green Order, and are based, for example, on
incorrect calculation of 20-30% lower electricity production costs from
brown coal which does not take into account the environmental costs of mining at all
and burning brown coal. So further
forcing without a broad and substantive social debate and without implementation
strategic environmental impact assessment of outdated plans instead
implementation in the Turów mine and power plant, e.g.
clean coal technologies) would be great
by mistake, as well as confirmation of those already formulated
allegations by the Czech party that these plans are not legal and violate European Union law.
In the last three years, Poland has already lost its image as a country having
problems with the rule of law http://oeko-bauhaus.eu/polska-praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87
And yet it is at the Turów power plant that Polish should be developed and studied
clean coal technologies, including developing our own Polish absorption and binding technology
CO2 alternative to CCS (e.g. in bioreactors
algae folk by binding CO2 solutions in basalt rocks. That's right
such congenitality and the acquisition of very large and accessible to them EU (precisely because of the cross-border location
Mines and power plants are the largest and only sensible development opportunity for
region. The European Green Deal strategy also assumes "just energy transformation based on the principle of Eco - solidarity which excludes" methods of fait accompli ".
Of course, we fully agree that the European Commission cannot deal objectively and politically with the issue of reform of the justice system in Poland and the defense of Poland's legitimate interests in coal-based Polish energy, forgetting at all that it is not Poland but Germany that is considered to be leaders of the European climate policy are the world's largest producer of brown coal electricity, and this production and related CO2 emissions are 3 times higher than in Poland! Hence the accent in the name of our Institute the need for Climate ECO-SOLIDARITY and maintaining the right proportions and justice in the enforcement and implementation of European climate policy, but at the same time we oppose unfair spatial planning and administrative proceedings at the level of local government administration.

So we definitely say: DEVELOPMENT OF CLEAN COAL ENERGY PRODUCTION IN
REGIONS YES! FURTHER EXPANSION OF THE MINE DISPLAY - NO!

That is why we hereby want to initiate into the Euroregion
Neisse - Nisa - Nysa in connection with cross-border proceedings in a mine case
brown coal in Sorek Turoszowski. postulated
in Davos by German Chancellor Angela Merkel public-substantive debate of supporters and opponents of
EU to 2050 climate neutrality.Görlitz-Zgorzelec 24 January 2020
__________________________________________

EKO-DEZYDERATA 2020

Rok 2020 to początek budowania Nowego Europejskiego Ładu. Uznanie tego nowego kierunku musi w pierwszej kolejności dotknąć budownictwo i architekturę, a także motoryzację i energetykę, bo to są 3 dziedziny w najistotniejszym stopniu odpowiedzialne za zużycie energii i emisję CO2. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego DAVOS 2020 Ekolodzy zaapelowali do polityków o pilne działania na rzecz poprawy klimatu,zaś niemiecka kanclerz Angela Merkel zwróciła się z prośbą do wszystkich o pilny dialog różnych grup społecznych w tej sprawie. Powołany przez nas w 2019 r Instytut EKOLOGIA niezwłocznie odpowiadamy na tą prośbę: "Tak naturalnie, w Europa-mieście już prowadzimy taki międzynarodowy dialog, właśnie do jego prowadzenia powołaliśmy w 2019 roku w 100-lecie weimarskiego BUHAUSU nasz instytut eko-architektury XXI wieku".

Na czym  powinien polegać  proponowany przez nas „publiczny dialog merytoryczny” który powinien być w krajach UE podjęty od 2020 r w sprawie przechodzenia do gospodarki neutralnej klimatycznie ?

Naszym zdaniem jego podstawę prawną stanowi ratyfikowana przez Polskę w 2003 Konwencja z Aarhus o dostępie społeczeństwa do decyzji dotyczących inwestycji mających wpływ na środowiska.

Takimi decyzjami w Powiecie Zgorzeleckim są  bez wątpienia np. wydawane w przez Starostwo Zgorzeleckie decyzje pozwoleń na budowę z pominięcie sprawie  Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz bez  jakiejkolwiek społecznej dyskusji nad projektem wbrew zapisom art. 20 prawa budowlanego  np. osiedli mieszkaniowych o dużej intensywności zabudowy i zarazami podziemnymi o powierzchni powyżej 0,5 ha

http://oeko-bauhaus.eu/planowanie-przestrzene

Wszystko wskazuje również Że takimi niezgodnymi z aktualnie ogłoszoną strategią Europejskiego Zielonego Ładu  mogą  być decyzje związane z planową rozbudową kopalni i przedłużeniem do 2044 koncesji na eksploatacje obecnym kształcie technologicznym kopalni węgla brunatnego i elektrowni Turów. Plany te są realizacja strategii powstałej w 2018 r w Ministerstwie Energii mówiącej o tym że należy decyzje na ten temat przeforsowywać w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na poziomie samorządów. Plany te powstały przed ogłoszeniem 11.12.2019 strategii Europejskiego  Zielonego Ładu, i opierają się np. na błędnej kalkulacji niższych o 20-30 % kosztach produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego która nie uwzględnia w ogóle kosztów środowiskowych wydobycia i spalania węgla brunatnego.

Strategia Europejskiego Zielonego Ładu zakłada też "sprawiedliwą transformację energetyczną na zasadzie Eko - solidarności która wyklucz metody "faktów dokonanych".   

Tak   więc  dalsze forsowania bez szerokiej i merytorycznej debaty społecznej i bez wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przestarzałych planów zamiast wdrażania w kopalni i elektrowni Turów  np. czystych technologii węglowych)  byłby wielkim błędem , a także  potwierdzeniem już formułowanych zarzutów przez stronę czeską , że te plany są  nie legalne i naruszają prawo Unii Europejskiej. Polska w ostatnich 3 latach już bardzo straciła wizerunkowo jako kraj mający problemy z praworządnością http://oeko-bauhaus.eu/polska-praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87

   A przecież to właśnie w elektrowni    Turowie powinny być rozwijane i badane polskie czyste technologie węglowe, włącznie rozwijaniem  własnej polskiej technologii pochłaniania i wiązania CO2 alternatywne dla  CCS ( np. w bioreaktorach glonowych lud poprzez wiązanie roztworów CO2 w skałach bazaltowych. Przecież właśnie takie wdrożenie i pozyskanie na nie bardzo dużych dostępnych i UE  (ze względu właśnie na transgraniczną lokalizację kopalni i elektrowni są największą i jedyna sensowną szansa rozwoju dla regionu.

Oczywiście w pełni zgadzamy się z tym ,że Komisja Europejska nie może traktować przedmiotowo i politycznie  kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce a także obrony przez Polskę słusznych interesów energetyki polskiej opartej na węglu , zapominając w ogóle o tym że to nie Polska ale właśnie Niemcy uchodzące za lidera europejskiej  polityki klimatycznej są największym na świecie producentem energii elektrycznej z węgla brunatnego,a produkcja ta i związana z tym emisja CO2 jest 3 krotnie większa niż w Polsce! Stąd właśnie akcent w nazwie naszego Instytutu potrzeby EKO-SOLIDARNOŚCI Klimatycznej i zachowania właściwych proporcji i sprawiedliwości  w egzekwowaniu i realizacji europejskiej polityki klimatycznej, ale jednocześnie sprzeciwiamy się nieuczciwym postępowaniam planowania przestrzennego i postępowań administracyjnych na poziomie administracji samorządowej.                 

Zdecydowanie mówimy więc  : ROZWÓJ PRODUKCJI CZYSTEJ ENERGII WĘGLOWEJ W REGIONIE TAK !
 DALSZA ROZBUDOWA KOPALNI ODKRYWKOWEJ -NIE!  

Dlatego niniejszym chcemy zainicjować w Euroregionie Neisse – Nisa –Nysa w związku z transgranicznym postępowaniem w sprawie kopalni węgla brunatnego  w Worku Turoszowskim. postulowaną w Davos przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel publiczno- merytoryczną  debatę zwolenników i przeciwników osiągnięcia w UE do 2050 neutralności klimatycznej.  
Görlitz-Zgorzelec 24.01.2020
____________________________________________

 EKO-DESIDERATUM 2020

Rok 2020 je začátkem budování nové evropské dohody. Uznání tohoto nového směru musí nejprve ovlivnit výstavbu a architekturu, jakož i motorizaci a energii, protože to jsou tři oblasti, které jsou nejvíce odpovědné za spotřebu energie a emise CO2. Během Světového ekonomického fóra DAVOS 2020 environmentalisté apelovali na politiky za naléhavé kroky ke zlepšení
podnebí a německá kancléřka Angela Merkelová požádala všechny o urgentní dialog
  různé sociální skupiny v této záležitosti. Námi zřízený v roce 2019, ECOLOGY Institute, okamžitě reagujeme na tuto žádost: „Takže přirozeně již máme takový mezinárodní dialog v Evropě-městě, právě jsme jej založili v roce 2019 na 100. výročí Weimar BUHAUS, našeho Institutu ekologické architektury 21. století.“ ,Na co
„věcný veřejný dialog“, který navrhujeme, by měl být založen v zemích EU
provedené od roku 2020 v souvislosti s přechodem na ekonomiku neutrální vůči klimatu?

Podle našeho názoru je jeho právní základ ratifikován
Polsko v roce 2003 Aarhuská úmluva o přístupu veřejnosti k rozhodnutím týkajícím se
investice ovlivňující životní prostředí.

Taková rozhodnutí v povodí Zgorzelec jsou bezpochyby vydávána například Starosty Zgorzelec
rozhodnutí o stavebních povoleních bez zohlednění posouzení dopadů na životní prostředí a bez jakékoli sociální diskuse o projektu
v rozporu s ustanoveními čl. 20 stavebního zákona, např.
sídliště s vysokou intenzitou budovy a podzemí na
plocha přes 0,5 ha http://oeko-bauhaus.eu/planowanie-przestrzene

Všechno také naznačuje, že takové nekompatibilní s aktuálně ohlášeným
Evropská strategie pro zelený obchod může
být rozhodnutí týkající se plánovaného rozšíření
důl a rozšíření na 2044 koncesí za využití současného technologického tvaru
hnědouhelný důl a elektrárna Turów. Tyto plány jsou implementací výsledné strategie
v roce 2018 na ministerstvu energetiky uvedl, že by se o tomto tématu mělo rozhodovat
prosadit místní územní plány pro
úroveň místní správy. Tyto plány byly vytvořeny před vyhlášením evropské strategie dne 11/12/2019
Zelený řád a jsou založeny například na
nesprávný výpočet o 20-30% nižších nákladů na výrobu elektřiny z
hnědé uhlí, které vůbec nezohledňuje environmentální náklady těžby
a spalování hnědého uhlí. Tak dále
nucení bez široké a věcné sociální debaty a bez provádění
místo toho strategické posouzení dopadů zastaralých plánů na životní prostředí
implementace v důlním a elektrárně Turów, např.
čisté uhlí technologie) by bylo skvělé
omylem a potvrzení těch, které již byly formulovány
tvrzení české strany, že tyto plány nejsou legální a porušují právo Evropské unie.
V posledních třech letech Polsko již ztratilo pověst země, která má
problémy s právním státem http://oeko-bauhaus.eu/polska-praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87
Polština by se však měla rozvíjet a studovat
technologie čistého uhlí, včetně vývoje naší vlastní polské absorpční a vazebné technologie
CO2 alternativa k CCS (např. V bioreaktorech)
lid řas vázáním roztoků CO2 v čedičových horninách. To je pravda
taková vrozenost a získání velmi velkého a přístupného EU (přesně z důvodu přeshraničního umístění)
Doly a elektrárny jsou největší a jedinou rozumnou příležitostí pro rozvoj region. Strategie Evropské zelené dohody rovněž předpokládá „spravedlivou přeměnu energie založenou na principu ekologické solidarity, která vylučuje„ metody metody právního "fait accompli “.
Samozřejmě plně souhlasíme s tím, že Evropská komise se nemůže objektivně a politicky zabývat otázkou reformy soudního systému v Polsku a ochranou legitimních zájmů Polska v polské energii na bázi uhlí, přičemž vůbec zapomíná, že to není Polsko, ale Německo. lídři evropské politiky v oblasti klimatu jsou největším světovým výrobcem elektřiny z hnědého uhlí a tato produkce a související emise CO2 jsou třikrát vyšší než v Polsku! Proto je ve jménu našeho institutu kladen důraz na nutnost klimatické ECO-SOLIDARITY a zachování správných rozměrů a spravedlnosti při prosazování a provádění evropské politiky v oblasti klimatu, ale zároveň jsme proti nespravedlivému územnímu plánování a správním řízením na úrovni místní správy.

Takže rozhodně říkáme: ROZVOJ ČISTÉ PRODUKCE ENERGIE V ROKU
REGIONY ANO! DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ DOLŮ
ZOBRAZIT - NE!

Proto se chceme tímto zapojit do Euroregionu
Neisse - Nisa - Nysa v souvislosti s přeshraničním řízením v případě min
hnědé uhlí v Sorek Turoszowski. postuloval
v Davosu německá kancléřka Angela Merkelová veřejně debata o příznivcích a odpůrcích
Klimatická neutralita EU do roku 2050.


Görlitz-Zgorzelec 24.01.2020
______________________________________