1.
Uwagi Instytutu ECO-BAUCHAUS do Konsultacji - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL),  

Nr ciągu i linii kolejowej, do których odnosi się uwaga ciąg nr 1   linia nr  5
Nr arkusza, do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi lub proponowana zmiana

Według moich analiz prowadzonych od 2002 r przewidujących realizacje wymogów rozwoju korytarzy TEN-T wraz z wymogiem wprowadzania transportu intermodalnego drogowo -kolejowego wspartych dokumentem planu krajowego wyznaczenia korytarzy komunikacyjnych S10 i nowa linia szybkiej kolei powinna biec przez Płock i Włocławek oraz oddzielnie Bydgoszcz i Grudziądz , ale w obu przypadkach przez Toruń. Problemem jest tu jednak Dworzec Toruń Główny, w lewobrzeżnym Toruniu, gdyż trudno sobie wyobrazić szybkiej kolei z koniecznością przestawiania lokomotywy , jak obecnie.   Dlatego dnia 17.12. 2002 na spotkaniu z nowo wybranym Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim wręczyłem mu mój list otwarty z apelem o zmianę planowanego podstawowego układu komunikacyjnego i planowanego mostu w ciągu ul Waryńskiego na most w ciągu ul Wschodniej ( lub Towarowej). gdyż w ten sposób jak pokazują to załączone rysunki proponowany most mógłby być połączony z nowym przebiegiem linii kolejowej wprost na Dworzec Wschodni. i dalej na Grudziądz lub Bydgoszcz nową prawobrzeżną linią szybkiej kolei          

Proponowany alternatywny przebieg linii szybkiej kolei z Włocławka do Grudziądza przez Toruń mógłby biec tuz przy autostradzie A-1 , a budowa linii szybkiej kolei z przystankami w Golubiu Dobrzyniu i Wąbrzeźnie nie jest celowa bo są to zbyt małe miejscowości na przystanki szybkich kolei . Natomiast obu nowych linii przez Toruń automatycznie zwiększy częstotliwość połączeń nie tylko do Torunia ale i do Grudziądza i Bydgoszczy z przesiadką na pociąg lokalny.

 Józef Czerny Instytut promocji Eko-architektury ArCADia-EKOTEST www.arcadia-ekotest.pl

--------------
 2.
Józef Czerny

Koncepcja projektowa naprawy projektu  spełniającego wymogów nasłonecznienia mieszkań oraz ustawowych norm lokalizacji budynków.

PRACA INŻYNIERSKA

kierunek:             Architektura i Urbanistyka
specjalność:         Architektura

                                                                      Serdecznie dziękujemy  wszystkim konsultantom          
                                                                        tej pracy za wszelkie za uwagi i półtora roczne  
                                                                        dyskusje dzięki którym ta praca mogła powstać  SPIS TREŚCI
Ekonomiczne aspekty wprowadzenia postulatów Europejskiego Zielonego Ładu w
Polskim budownictwie oraz w programach melioracji retencji wód deszczowych w miastach…………………………………………………………………………………….48


  Wprowadzenie: nowe lokalizacje i nadmiernie zagęszczanie budynków jako wynik czynników ekonomicznych i ułomności prawa o planowaniu przestrzennym oraz administracyjnego egzekwowania przepisów w Polsce.

Deweloperzy również chcąc maksymalizować swoje zyski   nadmiernie zagęszczają zabudowę nie dotrzymując wymaganego minimum 3 godzinnego nasłonecznia każdego z mieszkań.                                                                                                                                      
Problem nie leży jednak w tym czy zwiększać  dotychczasową intensywność zabudowy ale w tym  jak to robić by urbanistycznie poprawiać a nie pogarszać funkcjonowanie miasta a zwłaszcza by dbać o poprawę środowiska życia mieszkańców nowej dodatkowej zabudowy.
Urban Land Institute (ULI) , naukowo-edukacyjna organizacja non-profit w 2015 opracowała na podstawie dyskusji z ekspertami oraz na podstawie studiów przypadku dziesięciu miast  i przedstawiła w publikacji „ Intensyfikacja zabudowy, korzyści i problemy” [2], listę 10 czyn- ników decydujących o „dobrej” i „złej” intensyfikacji zabudowy przedstawione w Tabeli 2.
Z 10 cech dobrej lub złej intensyfikacji zabudowy opalizowane osiedle ma 9 cech złej intensyfikacji zabudowy i ani jednej   cechy dobrej .
Cechy złej intensyfikacji:
-monotonia;
-izolacja;
-niespójność;
-nieprzyjazność;
-nieadekwatność;
-zły projekt;
-brak przestrzeni publicznych;
-brak elastyczności;
 -znaczne oddziaływanie na środowisko zwłaszcza wodne.


Jedyne dwie zalety obecnego projektu osiedla osiedle jakie można wskazać t o wysoka estetyka elewacji budynków ora windy we wszystkich budynkach.
Również polscy urbaniści prowadzą badania nad jakością życia na istniejący i nowo budowanych osiedlach mieszkaniowych . I tak np. Justyna Kobylarczyk z Instytut Planowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, proponuje przedstawione w Tabeli nr 1  kryteria oceny jakości środowiska mieszkaniowego[3] :
Tabela 1. Wybrane do analizy wskaźniki oraz elementy i czynniki wspierające zdrowy charakter środowiska mieszkaniowego ( ARCHITECTURAE et ARTIBUS” 1/2010 Grażyna Dąbrowska-Milewska Wydział Architektury Politechniki Białostockiej).
Zdrowie fizyczne


Samopoczucie psychiczne
i mentalne
Poczucie
spójności społecznej


Wskaźniki


- % powierzchni biologicznie czynnej
- dostępność do terenów zielonych
- właściwy mezoklimat  (wahania temperatury, wilgotność powietrza, czas nasłonecznienia
- dostępność obiektów sportowych
- typ zabudowy
- odległości między budynkami
- skala zabudowy i
skala wnętrz


- możliwość identyfikacji
z otoczeniem


Elementy
i czynniki


-program użytkowy umożliwiający realizację zdrowego stylu
życia:
- plac zabaw,
- ogród społeczny


obecność elementów natury:
- zieleń wysoka i niska,
- założenia wodne,
- ukształtowanie terenu
-czytelność struktury przestrzennej  i użytkowej
- hierarchizacja przestrzeni:
prywatnej, społecznej i publicznej


W publikacji z 2010 Grażyna Dąbrowska-Milewska Wydziału Architektury  Politechniki Białostockiej tak pisze o przyczynach obecnej nieprawidłowej sytuacji planowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych [4]:


„Od prawie 30 lat w Polsce nie funkcjonują normatywy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych. Część zagadnień, występujących w ostatnim normatywie urbanistycznym z 1974 roku, jest aktualnie przedmiotem regulacji ogólnych, zawartych w rozporządzeniach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Brak jest natomiast oficjalnych unormowań dotyczących wymaganego programu infrastruktury społecznej i ogólnodostępnych terenów zieleni, sportu i rekreacji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. Zgodnie z Ustawą o planowaniu przestrzennym uprawnienia stanowiące w tym zakresie przeniesiono na szczebel samorządów lokalnych. W praktyce system ten nie sprawdza się i nie gwarantuje zapewnienia odpowiedniej jakości projektowanego środowiska mieszkaniowego. Dlatego wskazane jest opracowanie nowych centralnych (krajowych) standardów urbanistycznych dla terenów mieszkaniowych, uwzględniających obecne realia i potrzeby. Powinny one obejmować standardy obligatoryjne, do bezwzględnego stosowania oraz standardy zalecane, będące zbiorem aktualnych wskaźników i wytycznych, w których stosowaniu można zachować elastyczność i zasadę substytucji.”


[1] http://www.eco-bauhaus.eu/planowanie-przestrzene

[2] https://europe.uli.org/wp-content/uploads/sites/127/ULI-Documents/Density-Report_PL_LR-6July2016.pdf

[3] Ocena jakości środowiska mieszkaniowego na przykładzie Jarosławia Justyna Kobylarczyk Instytut Planowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska,[4] Czy w Polsce potrzebne są krajowe standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych? Grażyna Dąbrowska-Milewska ARCHITECTURAE ET ARTIBUS - 1/2010