Zgorzelec 14.01.2020

Wasz Znak:WR.ZOO.6.053.2.2009.JK

Nasz Znak WP 3/01/2020


                                        Dyrektor

                                      Zarząd Zlewni Zgorzelec

                                  Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

                                      ul Słowackiego 9a


WNIOSEK O WZNOWIENIE W TRYBIE ART 145 § 1 1) 4)5) KPA POSTĘPOWANIA Z LIPCA 2018 O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA ODPROWADZANIE WÓD DESZCZOWYCH Z OSIEDLA NOVA-PÓŁNOC ORAZ ZOBOWIĄZANIE INWESTORA DO PONOWNEGO WYKoNANIA OPERATU WODNOPRWNEGO ORAZ OCENY ODDZIaŁAYWANA NA ŚRODOWISKO.


 W nawiązaniu do mojego wniosku   z 16.12. 2019 i w odpowiedzi na Państwa

pismo z 31.12. 2019 nr WR.ZOO.6.053.2.2009.JK wyjaśniam ,że żądaniem mojego wniosku z 16.12.2019 i obecnego pisma jest wznowienie w trybie art 145 postępowania z lipca 2018 o wydanie pozwolenia wodno-prawanego na odprowadzania opadów deszczowych z osiedla Nova-Północ

do rowu odwadniającego J-24 i J-37, a także wniosek o zobowiązania inwestora o ponowne wykonanie operatu wodnoprawnego oraz Oceny Oddziaływania na środowisko. Mój wniosek uzasadniam tym .że jak udowadniam to poniżej,   dowody ( przedstawione w operacie wodno-prawnym, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,oraz w związku z tym ,że w postępowaniu nie ze swojej winy nie brały strony postępowania m.in Zarząd Ogródków działkowych "Górnik " ( przez który "meandruje " rów J-37 ), oraz w związku z wyjściem obecnie na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję.

Proszę tez o uznanie mnie jako wnioskodawcy za stronę w związku z treścią art 28 kpa "Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny. Wyjaśniam jednocześnie że faktach o których mówi art 145 dowiedziałem się dnia 2.01.2020 po odebraniu kopii operatu wodnoprawnego z 2018 r.


Dowody w tej sprawie zawiera obroniona przeze mnie inżynierska praca dyplomowa na wydziale architektury, a właśnie publikowana przeze mnie na stronie : http://arcadia-ekotest.pl/planowanie-przestrzene oraz na złącznych poniżej 5 rysunkach.

Rys 1 pokazuje , że jeżeli powstanie 9 bloków wg pozwolenia wodnoprawnego z lipca 2018


łatwo może dochodzić do zalewania garaży podziemnych w ostatnim rzędzie bloków a tym samym zalewania i skazania terenu ogródków substancjami ropopochodnymi.

Rys 2 pokazuje jak wyglądały samochody w źle zaprojektowanych garażach podzielnych po nawalnym deszczu 27.07 .2019 w Katowicach.  

Rys 3 Pokazuje rów J-37 "meandrujący wąskim rowem pomiędzy działkami Ogródków Działkowych "Górnik"

 

Rys 4 poprzez analizę hipsometryczna i hydrologiczna pokazuje że nie jest prawda twierdzenie z operatu wodnoprawnego ,ze do rowu j-24 nie będą spływać opady deszczowe z większego obszaru.Rysunki 5 i 6 pokazują z jak dużego obszaru przy nawalnych deszczach intensywnie do rowu J-24 i J-47.

Wydaje mi się w związku z tymi faktami , oraz w związku ze stwierdzonymi przeze mnie błędami wyliczeniowymi oraz błędnym nie zweryfikowanym   w terenie wyrysowaniu w operacie wodnoprawnym z lipca 2018 kanału J-37 jak rzekomo płynącego na północ wzdłuż pobliskiej drogi "betonki" że w tej sytuacji konieczna jest pilna rekcja Państwa jako zarządu Zlewni w Zgorzelcu.

 Z poważaniem

Józef Czerny

Redaktor naczelny kwartalnika "Włodarz"Do wiadomości:

Zarząd Ogródków Działkowych "Górnik" w Zgorzelcu

Każdy czyjego interesu lub obowiązku sprawa dotyczy

---------------------------------------------------------

ART 145

§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu, art. 25 wyłączenie organu od załatwienia sprawy i art. 27 wyłączenie członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu ;
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję;
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.


----------------------------------------------------------------------------------

Józef Czerny

Instytut Promocji Eko-architektury

59-903 Zgorzelec 5 skr poczt 7
Zgorzelec 2.01.2019

                                Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                    Dyrekcja Zarządu Zlewni w Zgorzelcu
                  ul. Słowackiego 9E
                    59-900 Zgorzelec

Bardzo dziękuje za udostępnienie operatu wodno-prawnego oraz pozwolenia na odprowadzanie wód deszczowych   osiedla Nova Północ. Jednocześnie chciałbym poinformować Państwa o stwierdzonych przeze mnie bardzo poważnych błędach i nieprawidłowościach projektu osiedla oraz o uzyskani w 2019 pozwolenia na budowę całego osiedla mimo nie uzyskania m.in pozwolenia na odprowadzenia opadów deszczowych z wszystkich 9 bloków.
Otóż wg moich wyliczeń wody deszczowe jakie mogą spłynąć z 1,6 ha utwardzonego ternu osiedla w razie nawałnicowych deszczy ( do 80 l/m2 dziennie- a w 2010 u źródeł Witki był to rekord krajowy 250 l/dzień - żaden zbiornik nie jest w stanie wytrzymać takiego nagłego napływu wód deszczowych ) jeżeli nie zostanie powiększony przekrój odpływu ( 80 cm) lub nie będzie wprowadzona na osiedlu retencja wodna ( spłaszczająca falę spływu wód deszczowych) podczas nawałnicowych deszczy mogą wyjątkowo łatwo zalewać ostatni rząd garaży podziemnych . Bowiem odpływ o średnicy tylko 80 cm ma powierzchnię przepływu tylko 0,20096m2 natomiast oszacowana przeze mnie suma powierzchni przekrojów odpływów wód deszczowych na tym ternie wynosi ok 2,353m2 czyli jest ponad 10 krotnie większa niż powierzchnia przekroju odpływu !
Wydaje mi się że w tej sytuacji konieczna jest pilna rekcja Państwa jako zarządu Zlewni w Zgorzelcu.   Jako dowód wysyłam Państwu roboczą wersję 1 części obecnie pisanej na ten mojej inżynierskiej pracy dyplomowej na Wydziale architektury i Urbanistyki . Jednocześnie będę bardzo wdzięczny za wszelkie Państwa uwagi co do poprawności moich szacunków i analiz hydrologicznych.

Z poważaniem

Józef Czerny